Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Urzędy - ogłoszenia

W Sądzie Rejonowym w Łobzie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 17/21, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Zofii Micińskiej
2021.09.28
W Sądzie Rejonowym w Łobzie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 17/21, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Zofii Micińskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łobzie, zmarłej 17 listopada 2020 roku w Gryficach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łobzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.  
Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości
2021.06.23
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych numerami działek: - 3 o pow. 0,5043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1C/00030244/8, w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem gruntowym RIVa i RV, - 4 o pow. 0,5188 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V...
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
2021.02.01
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2021 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. I. Termin, miejsce i tryb składania...
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu
2020.10.12
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 1.              Przedmiot postępowania stanowią łącznie następujące nieruchomości i zabudowania:   Lp. nr działki powierzchnia w m2...
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert
2020.09.16
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie". Termin składania ofert do dnia 28 września 2020 godz. 09:00 Szczegóły na stronie www.bip.nowogard.pl oraz pod nr telefonu 091 39 26 242 (Agnieszka Warkalewicz)  
OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o przyjęciu PLANU ZAGOSPOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
2020.08.26
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o przyjęciu PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia, że: Uchwałą nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego...
Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1804 o pow. 6,8838 ha
2020.08.05
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 04 sierpnia 2020 r.                                          Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1804 o pow. 6,8838 ha,położonej w obrębie 3 miasta Łobez w pobliżu ulicy Drawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1L/00027775/4. Uzasadnienie wyboru...
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
2020.07.29
    .   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie     .     WOPN-PK.082.1.2017.MK   OBWIESZCZENIE z dnia 29 lipca 2020 r.   Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz zgodnie z...
Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego
2020.07.27
  Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,   Ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego   Przedmiot przetargu   Samochody osobowe będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego   Lp. Nazwa składnika majątku Cena wywoławcza (zł) Kwota wadium (zł) Rok prod....
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
2020.07.24
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ul. Kilińskiego 45  90-257 Łódź   Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).    I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:...
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
2020.07.21
  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Plac Wolności 14  91-415 Łódź   Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).    I.    Wymagania formalne wobec kandydata...
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie
2020.07.07
NR.6840.3.10.2019.KJM OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284)   Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5 (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)   Adres i oznaczenie nieruchomości                                        ...
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Sp. z o. o. OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY UNII LUBELSKIEJ 3 W POZNANIU
2020.06.18
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Sp. z o. o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań KRS 0000038010, NIP: 7822049929, REGON: 631156972 Kapitał zakładowy: 42.780.616,00 zł Tel. 61 8783 200, fax: 61 8793 301 www.wsk-poznan.com.pl; e-mail: wsk@wsk-poznan.com.pl   OGŁOSZENIE   O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY UNII LUBELSKIEJ 3 W POZNANIU INFORMACJE PODSTAWOWE WSK-Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3 (dalej zwane „WSK”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 5/4; 6/11;...
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W POLICACH ogłasza przetarg
2020.06.16
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W POLICACH UL.BANKOWA 18   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Budowę przyłącza cieplnego 2x Dn 65 mm, 2x Dn 50 mm z rur preizolowanych do budynku przy ul. Piłsudskiego – Morelowej w Policach o łącznej długości ok. 2x 127 metrów”.   Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać w siedzibie PEC S.A. w Policach ul. Bankowa 18 w sekretariacie  – pok. 105, tel. 091 317 07 40, fax 091 317 60 58 lub drogą elektroniczną: e-mail:    sekretariat@pecpolice.pl po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na...
Starosta Wałecki informuje
2020.06.16
Na podstawie art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) Starosta Wałecki informuje, że na wniosek Enea Operator sp. z o.o. z/s w Poznaniu zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej nr działki 4916, położonej w jednostce ewid.321701_1 -Wałcz Miasto, obrębie 0001-Miasto Wałcz, stanowiącej współwłasność zmarłej Zofii Wieczorek córki Marii, poprzez udzielenie Enea Operator sp. z o.o. z/s w Poznaniu zezwolenia na wymianę słupa linii SN-15kV oraz budowę linii kablowej SN-15 kV...
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o g ł a s z a przetarg NA ROBOTY BUDOWLANE
2020.06.04
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45    71-470 Szczecin   o g ł a s z a   przetarg nieograniczony   NA ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA CENTRALNEJ KLIMATYZACJI NA IV PIĘTRZE ORAZ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W SIEDZIBIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.   Termin składania ofert: 19.06.2020 r. do godz. 11.00   Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją przetargową zamieszczoną na stronie www.nfz-szczecin.pl. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nieruchomości położonej w Płoskie 1, pow. Zamojski, w
2020.05.19
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nieruchomości położonej w  Płoskie 1, pow. Zamojski, woj. lubelskie.                Przedmiot przetargu stanowi:   Nieruchomość położona w miejscowości  Płoskie, pow. zamojski, woj. Lubelskie. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów, jednostka ewidencyjna: 062014, obręb 0015 – Płoskie,  jako: działka nr 501/4 o powierzchni 302 m², niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress