Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Urzędy - ogłoszenia

Aby ułatwić Państwu kontakt z naszym biurem w celu publikacji ogłoszeń, podajemy mobilne numery telefonów:
515 00 14 00 / 512 50 01 92 / 884 30 62 17
Jeżeli jest to dla Państwa wygodniejsze, można kontaktować sie z nami na e-mail:
sylwia@anonspress.pl
monika@anonspress.pl
martyna@anonspress.pl
 
 
Nasze Biura Ogłoszeń przyjmuje do publikacji w prasie ogłoszenia urządów administracji państwowej i samorządowej dotyczące komunikatów i przetargów 
Przy zleceniu ogłoszenia do wybranego tytułu prasowego, proponujemy zamieszczenie tego ogłoszenia w wersji tekstowej, również na portalu naszego biura ogłoszeń, w zakładce OGŁOSZENIA URZĘDÓW - usługa gratis.
 
 
Ogłoszenia od urzędów przyjmujemy do prasy ogólnopolskiej:
- Rzeczpospolita
- Gazeta Wyborcza
- Dziennik Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
a także do prasy regionalnej, w zasiegu na wybrane województwo:
- Kurier Szczeciński
- Dziennik Bałtycki
- Dziennik Łódzki
- Dziennik Zachodni
- Gazeta Krakowska
- Dziennik Polski
- Gazeta Wrocławska
- Głos Wielkopolski
- Kurier Lubelski
- Express Ilustrowany
- Głos Pomorza
- Głos Koszaliński
- Głos Szczeciński
- Kurier Poranny
- Gazeta Współczesna
- Echo Dnia
- Nowa Trybuna Opolska

OGŁOSZENIA URZĘDÓW
ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ:
 
WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe
2023.01.17
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zgodnie z §6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 t.j.) WÓJT GMINY SKĄPE ogłasza I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Skąpe 1. Oznaczenie nieruchomości: - Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wpisanym do rejestru zabytków 24.08.1978 r. pod numerem 3081, oznaczona ewidencyjnie działką nr 133/5, m. Niekarzyn obręb Niekarzyn, gmina Skąpe o pow. 0,9894 ha, dla której Sąd Rejonowy w...
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: DOSTAWĘ I ZAKUP PALIWA GAZOWEGO
2022.10.28
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na: DOSTAWĘ I ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO PUNKTÓW POBORU GAZU DLA GMINY NOWOGARD, JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, NOWOGARDZKIEGO DOMU KULTURY ORAZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Termin składania ofert 08.11.2022 r. godz. 09:00 Dodatkowych informacji udziela Pani Paulina Kosmala, tel. 91 39 26 242 e-mail: pkosmala@nowogard.pl Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl  
postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 816/21 z wniosku Marii Lewko o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kalianie Pollu
2022.05.12
„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi, Wydział II Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 816/21 z wniosku Marii Lewko o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kalianie Pollu, synu Bolesława i Józefy z domu Krzemińskiej, urodzonego dnia 29 czerwca 1922 roku w Warszawie, zmarłego dnia 18 kwietnia 2020 roku w Łodzi. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert
2022.04.27
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogardzie Termin składania ofert do dnia 11.05.2022 godz. 09:00 Szczegóły na stronie http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/586.dhtml oraz pod nr telefonu 091 39 26 242 (Agnieszka Warkalewicz) 
Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. z siedzibą w Szczecinie rozpoczyna postępowanie mające na celu wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych
2022.01.14
Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. z siedzibą w Szczecinie rozpoczyna postępowanie mające na celu wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”. Szczegółowa dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie www.msrgryfia.pl w zakładce przetargi. Procedura wyboru wykonawcy ma charakter otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami SWZ oferenci do dnia 20.01.2022r. mogą składać Wnioski kwalifikacyjne.  
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 31 grudnia 2021 r.
2022.01.04
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 31 grudnia 2021 r. Burmistrz Łobza ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako: 1. działka nr 1801/18 o pow. 1,1568 ha, położona w obrębie 3 miasta Łobez przy ul. Drawskiej, księga wieczysta SZ1L/00007328/0, 2. działka nr 1801/10 o pow. 1,1202 ha, położona w obrębie 3 miasta Łobez przy ul. Drawskiej 38, księga wieczysta SZ1L/00026408/4, 3. działka nr 1801/16 o pow. 2,7336 ha, położona w obrębie 3 miasta Łobez przy ul. Drawskiej, księga wieczysta SZ1L/00007328/0, 4. działka nr 1804 o pow. 6,8838 ha, położona w obrębie 3 miasta Łobez przy ul....
W Sądzie Rejonowym w Łobzie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 17/21, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Zofii Micińskiej
2021.09.28
W Sądzie Rejonowym w Łobzie, I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 17/21, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Zofii Micińskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łobzie, zmarłej 17 listopada 2020 roku w Gryficach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łobzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.  
Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości
2021.06.23
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Burmistrz Choszczna podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych numerami działek: - 3 o pow. 0,5043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1C/00030244/8, w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem gruntowym RIVa i RV, - 4 o pow. 0,5188 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V...
Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
2021.02.01
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2021 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju 2014-2020 (LSR) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele oraz przedsięwzięcia LSR wymienione w ogłoszeniu, których zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RiM) w działaniu: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. I. Termin, miejsce i tryb składania...
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu
2020.10.12
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 1.              Przedmiot postępowania stanowią łącznie następujące nieruchomości i zabudowania:   Lp. nr działki powierzchnia w m2...
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert
2020.09.16
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn "Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie". Termin składania ofert do dnia 28 września 2020 godz. 09:00 Szczegóły na stronie www.bip.nowogard.pl oraz pod nr telefonu 091 39 26 242 (Agnieszka Warkalewicz)  
OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o przyjęciu PLANU ZAGOSPOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
2020.08.26
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO o przyjęciu PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz.283 z późn. zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia, że: Uchwałą nr XVII/214/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego...
Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1804 o pow. 6,8838 ha
2020.08.05
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Łobza z dnia 04 sierpnia 2020 r.                                          Burmistrz Łobza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1804 o pow. 6,8838 ha,położonej w obrębie 3 miasta Łobez w pobliżu ulicy Drawskiej, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1L/00027775/4. Uzasadnienie wyboru...
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
2020.07.29
    .   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie     .     WOPN-PK.082.1.2017.MK   OBWIESZCZENIE z dnia 29 lipca 2020 r.   Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz zgodnie z...
Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego
2020.07.27
  Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,   Ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego   Przedmiot przetargu   Samochody osobowe będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego   Lp. Nazwa składnika majątku Cena wywoławcza (zł) Kwota wadium (zł) Rok prod....
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
2020.07.24
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ul. Kilińskiego 45  90-257 Łódź   Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2023 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).    I.    Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:...
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
2020.07.21
  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Plac Wolności 14  91-415 Łódź   Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).    I.    Wymagania formalne wobec kandydata...
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie
2020.07.07
NR.6840.3.10.2019.KJM OGŁOSZENIE   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284)   Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie, oznaczonej numerami działek 860/3 i 860/5 (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)   Adres i oznaczenie nieruchomości                                        ...
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Sp. z o. o. OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY UNII LUBELSKIEJ 3 W POZNANIU
2020.06.18
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań Sp. z o. o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań KRS 0000038010, NIP: 7822049929, REGON: 631156972 Kapitał zakładowy: 42.780.616,00 zł Tel. 61 8783 200, fax: 61 8793 301 www.wsk-poznan.com.pl; e-mail: wsk@wsk-poznan.com.pl   OGŁOSZENIE   O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY UNII LUBELSKIEJ 3 W POZNANIU INFORMACJE PODSTAWOWE WSK-Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3 (dalej zwane „WSK”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 5/4; 6/11;...
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W POLICACH ogłasza przetarg
2020.06.16
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W POLICACH UL.BANKOWA 18   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Budowę przyłącza cieplnego 2x Dn 65 mm, 2x Dn 50 mm z rur preizolowanych do budynku przy ul. Piłsudskiego – Morelowej w Policach o łącznej długości ok. 2x 127 metrów”.   Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać w siedzibie PEC S.A. w Policach ul. Bankowa 18 w sekretariacie  – pok. 105, tel. 091 317 07 40, fax 091 317 60 58 lub drogą elektroniczną: e-mail:    sekretariat@pecpolice.pl po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress