Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Regulamin

 Regulamin e-Biura Ogłoszeń

 
 
REGULAMIN E-BIURA OGŁOSZEŃ AGENCJI REKLAMOWEJ ANONS PRESS
 
 
§ 1. Postanowienia Ogólne.
 
 1. E-Biuro Ogłoszeń (w skrócie e-BO) jest internetowym biurem ogłoszeń Agencji Reklamowej Anons Press z siedzibą w Szczecinie, mieszczącą się przy alei Wojska Polskiego 11/6, 70-470 Szczecin.
 2. E-Biuro Ogłoszeń jest przedstawicielem Wydawnictw prasowych na mocy zawartych umów na świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży reklam i ogłoszeń w prasie i na portalach internetowych
 3. E-BO przyjmuje do realizacji ogłoszenia reklamowe, rekrutacyjne, sądowe, przetargowe, komunikaty, nekrologi, kondolencje, artykuły promocyjne i sponsorowane, na podstawie regulaminów oraz cenników obowiązujących w wybranych wydawnictwach, w proponowanych dniach emisji ogłoszeń. E-Biuro Ogłoszeń nie dolicza dodatkowych prowizji i innych ukrytych kosztów poza cennik Wydawcy, uwzględnia rabaty oraz dopłaty obowiązujące w oficjalnych cennikach wydawnictw.
 4. Przed złożeniem zamówienia Ogłoszeniodawca powinien zapoznać się z ogólnymi zasadami i regulaminem zamieszczania ogłoszeń i reklam przyjętym przez Wydawcę.
 5. Złożenie zapytania lub zamówienia publikacji ogłoszenia poprzez formularz internetowy, e-mail, telefon lub faks nie oznacza automatycznego skierowania go do druku.
  W pierwszej kolejności dokonywane jest oszacowanie wielkości ogłoszenia oraz  wycena jego publikacji w konkretnym tytule prasowym,  którą Klient przed publikacją jest zobowiązany zaakceptować.
  Dopiero po akceptacji warunków publikacji ogłoszenia przez Klienta, ogłoszenie jest przyjmowane do emisji na podstawie zlecenia lub dokonanej przedpłaty, zgodnie z wystawioną fakturą pro-forma.
  Jeszcze przed publikacją ogłoszenia w prasie, Klient otrzymuje projekt graficzny, w celu jego sprawdzenia i zaakceptowania.  Dopiero po dokonaniu akceptacji projektu przez Klienta, ogłoszenie zostaje skierowane do druku.
 6. Do momentu akceptacji ceny ogłoszenia/reklamy Klient może w każdej chwili zrezygnować z zamówienia jego druku lub poprosić managera e-BO o dopasowanie parametrów ogłoszenia do kosztów które mu odpowiadają.
 7. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zlecenie, bądź materiałów z nim związanych oraz wszelkie inne uchybienia formalne lub brak zlecenia i opłaty (potwierdzenia przelewu) zwalniają e-BO z obowiązku realizacji zamówienia oraz ewentualnej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
 8. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu wszelkie prawa niematerialne (autorskie, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, wynalazcze) w zleconych do publikacji ogłoszeniach i reklamach. Złożenie zamówienia przez Ogłoszeniodawcę jest równoznaczne, z zapewnieniem, że powyższy obowiązek jest spełniony.
 9. Ogłoszenia/reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub uchybiające godności człowieka. Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń lub reklam ponosi Ogłoszeniodawca.
 10. EBO może odmówić przyjęcie zlecenia na publikację ogłoszeń/reklam w przypadku, gdy ich treść nie jest zgodna z ogólnymi zasadami i regulaminem Wydawnictwa oraz prawem prasowym.
 11. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody powstałe z jego winy po stronie e-BO w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia/reklamy, w tym do poniesienia kosztów sądowych i innych uzasadnionych wydatków e-BO w związku z roszczeniami osób trzecich.
 12. Terminy składania odpowiednich materiałów oraz informacje techniczne dotyczące ich zapisu ustalane są indywidualnie przy potwierdzeniu zlecenia.
 13. E-BO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów powstałe w trakcie ich przesyłki.
 
 
§ 2. Płatności
 
 1. Przedpłaty:
  Publikację ogłoszeń Klient może opłacić przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma, z jednoczesnym obowiązkiem przysłania bankowego potwierdzenia przelewu na adres mailowy managera, z którym ustala szczegóły publikacji.
 2. Odroczony termin płatności:
  Stali klienci oraz urzędy administracji państwowej dokonują zapłaty na podstawie terminu określonego w fakturze Vat, a zamówienia przyjmowane są w postaci opieczętowanych przez Klientów zleceń.
 3. Jeżeli potwierdzenie przelewu lub dokonany przelew dotrą na konto e-BO po ostatecznym terminie przyjmowania ogłoszeń do publikacji na wcześniej określony dzień, wówczas ustala się inny termin publikacji ogłoszenia, bądź zwraca się Ogłoszeniodawcy pieniądze przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu wyrażenia przez Ogłoszeniodawcę takiej woli.
  W niektórych przypadkach e-BO zastrzega sobie prawo potrącenia z przelanej kwoty kosztów odesłana przelewu - opłaty bankowej, jaką z tego tytułu poniesie e-BO (głównie przelewy zagraniczne).
 
 
§ 3. Reklamacje
 
 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Klient zobowiązany jest zgłaszać e-BO pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@anonspress.pl nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.
 2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji Ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, e-BO, po konsultacjach z Klientem, zobowiązany jest sprostować wady w reklamowanym Ogłoszeniu oraz zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty.
  W żadnym przypadku e-BO nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Ogłoszenia. Jeżeli Klient akceptuje przesłany mu przed publikacją projekt ogłoszenia, wówczas nie ma prawa do reklamacji, z tytułu ewentualnych błędów w tekście opublikowanego ogłoszenia.
 
 
§ 4. Postanowienia końcowe.
 
 1. Każde zamówione ogłoszenie/reklama oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym regulaminie oraz cennikach i regulaminach obowiązujących w wybranych tytułach prasowych.
 2. Dane osobowe powierzone przez Ogłoszeniodawcę e-BO z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 11/6, są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji złożonego zamówienia. EBO nie będzie ich udostępniać innym podmiotom uznając jednocześnie prawo Ogłoszeniodawcy do wglądu we własne dane oraz do nanoszenia stosownych poprawek.
 3. Złożenie zamówienia na publikację ogłoszenia w e-BO oznacza automatyczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji usługi przez e-BO.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa handlowego i prawa prasowego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października  2018 roku.

 

 

 Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress