Głos Szczeciński - ogłoszenia
Kurier Szczeciński - ogłoszenia
Rzeczpospolita - ogłoszenia
Gazeta Wyborcza - ogłoszenia
Dziennik Gazeta Prawna - ogłoszenia
Agencja reklamowa Anonspress

Syndycy - ogłoszenia

W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 7 czerwca 2019 roku uzupełniającej list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka
2020.08.11
W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 7 czerwca 2019 roku uzupełniającej list wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka Jawna w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt XII GUp 2/13 – sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie – Czytelnia Akt Biuro Obsługi Interesantów, ul. Kaszubska 42 oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.08.05
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 25.500,00 zł netto. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu  ich składania, cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu: kancelaria.syndyka@wp.pl     
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł
2020.08.04
Syndyk masy upadłości Damiana Wrońskiego ogłasza konkurs pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki wierzytelności upadłego za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wierzytelności oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl.                    Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wiecz
2020.08.04
 Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 296, o łącznej powierzchni 0,4569 ha, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gmina Nowogard, obręb 0005, miasto Nowogard, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00021374/4, za cenę nie niższą niż   717.600,00 zł (słownie: siedemset...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wie
2020.08.04
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. z o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 295/1, 295/2, 295/3, o łącznej powierzchni 0,23333 ha, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, gmina Nowogard, obręb 0005, miasto Nowogard, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/0021373/7, za cenę nie niższą niż 547.200,00 zł (słownie: pięćset...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2020.08.04
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO   Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości
2020.08.04
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie Z wykazem ruchomości oraz regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z regulaminem konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty...
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterys
2020.08.04
Syndyk masy upadłości HURTPOL Sp. o. o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowogardzie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie z wolnej ręki pakietu 2.438 (dwóch tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 0005850 do B 0008287, uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszowi, bez prawa głosu (akcje nieme) w spółce Nordsanit spółce akcyjnej w Nowogardzie przysługujących HURTPOL Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej w Nowogardzie za cenę nie niższą niż 947.335,66 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy...
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO
2020.08.04
Syndyk masy upadłości Oil Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie WIERZYTELNOŚCI UPADŁEGO Z regulaminem konkursu pisemnych ofert można zapoznać się w biurze syndyka: Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38/40, pok. 108, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu +48 604 080805, bądź mailowo pod adresem: syndyk.borek@onet.pl. Regulamin konkursu ofert może zostać przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty pisemne z proponowaną ceną na zakup wierzytelności należy składać na ręce syndyka na adres: Pl. Batorego...
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu HOSSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyj
2020.07.30
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu HOSSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej- sygn. akt XII GUp 18/13- sporządzono postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 roku o zmianie listy wierzytelności z dnia 10 czerwca 2014 roku oraz poucza o prawie złożenia zażalenia na powyższe postanowienie w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Kurierze Szczecińskim i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. 
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.07.23
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2, za cenę nie niższą aniżeli 25.500,00 zł netto. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu  ich składania, cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu: kancelaria.syndyka@wp.pl 
Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Zagajnikowej 2
2020.07.22
Zlecę dokonanie sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej ( 18 lokali).
2020.07.14
Zlecę dokonanie sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej ( 18 lokali). Zapytania / oferty : zarzadca_laziebna@wp.pl 
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym
2020.07.14
Syndyk sprzeda działkę zabudowaną budynkiem wielofunkcyjnym, nr ewid. 150/6, KW KO1K/00025582/8, za cenę nie niższą aniżeli 350.000,00 zł. Dodatkowe informacje: kancelaria.syndyka@wp.pl.       
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.07.14
Syndyk masy upadłości Haliny Krzysztoń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału w wysokości 8/32 części w lokalu mieszkalnym przy ul. Szkolnej 6/3 w Maszewie o łącznej powierzchni użytkowej 41,73 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1O/00026979/0 wraz z udziałem do 1469/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd...
Syndyk masy upadłości Haliny Krack osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.07.14
Syndyk masy upadłości Haliny Krack osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   udziału do 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Rugiańskiej 74a/7 w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00181318/6 za cenę nie niższą niż  81.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy  złotych 00/100) .   Z regulaminem konkursu pisemnych ofert oraz operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w biurze...
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.07.14
Syndyk masy upadłości Marcina Wojtyńskiego  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o numerze działki 41/8, o powierzchni 0,3015 ha, o symbolu użytki PsIV – pastwiska trwałe, położonej w Rzędzinach, gminie Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach, prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00032559/5   za cenę nie niższą niż 72.000,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100)...
Syndyk masy upadłości Anny Rot osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie
2020.07.14
Syndyk masy upadłości Anny Rot  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie   prawa własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Stargardzie przy ul. Skarżyńskiego 3/9, o powierzchni 51,31 metrów kwadratowych, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00116916/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 56/1000, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o...
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o
2020.06.23
Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą od kwoty głównej tj;. 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu.Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu. Szczegóły oferty:  www.sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy tel. 515 831 864 e-mail: raczynski@sanacjafirmy.pl (pon. - piątek w godz. 9-15) Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 10 lipca 2020 roku na adres kancelarii....
Obniżka ceny !!! Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów
2020.06.16
Obniżka ceny !!! Syndyk sprzeda dom wolnostojący z basenem – Szczecin Osów   Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową - działkę nr 6/1 o pow. 1563 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 659,40 m² (dane wg operatu szacunkowego), położoną w Szczecinie przy ul. Miodowej 22, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00095078/1 – za najwyższą zaoferowaną nie mniejszą niż 80% wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 1.334.080,00...
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
Copyright @ ANONS PRESS. All rights reserved
Agencja Reklamowa Anonspress